PRIVACYVERKLARING VAN ORKESTVERENIGING AMERSFOORT

Dit is de privacyverklaring van Orkestvereniging Amersfoort, gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506576. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Orkestvereniging Amersfoort mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van Orkestvereniging Amersfoort bezoeken of gebruiken.
Orkestvereniging Amersfoort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen wat binnen onze macht ligt om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Orkestvereniging Amersfoort houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn vastgelegd in deze Privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1.1 Orkestvereniging Amersfoort verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  a. zich aanmeldt als aspirant lid van het orkest, voor een evenement, een concert of een andere activiteit die Orkestvereniging Amersfoort aanbiedt;
  b. een aankoop doet bij Orkestvereniging Amersfoort;
  c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van Orkestvereniging Amersfoort;
  d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met Orkestvereniging Amersfoort op te nemen.
  1.2 Orkestvereniging Amersfoort verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
  a. naam;
  b. voornaam;
  c. adres;
  d. e-mailadres;
  e. telefoonnummer;
  f. geboortedatum;
  g. geslacht;
  h. datum van inschrijving
  1.3 Orkestvereniging Amersfoort kan deze gegevens gebruiken om:
  a. uw verzoeken in behandeling te nemen;
  b. u in te schrijven voor deelname aan een concert, evenement of een andere activiteit van of namens Orkestvereniging Amersfoort;
  c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
  d. de website van Orkestvereniging Amersfoort te optimaliseren;
  e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
  f. een aanvraag voor een dienst van Orkestvereniging Amersfoort aan u of omgekeerd in behandeling te nemen.
 2. RECHTEN, INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
  2.1 U heeft recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. U heeft recht op verwijdering en vernietiging van uw persoonsgegeven indien deze voor onze administratie niet langer doelmatig zijn, mits wij door wet- en regelgeving verplicht worden deze gegevens langer te bewaren. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens indien verwerking naar uw oordeel niet doelbindend zou zijn. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u legitimatie verzoeken, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  2.2 U kunt contact opnemen met het bestuur van Orkestvereniging Amersfoort voor:
  a. meer informatie over de wijze waarop Orkestvereniging Amersfoort persoonsgegevens verwerkt;
  b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
  c. inzage in de persoonsgegevens die Orkestvereniging Amersfoort met betrekking tot u verwerkt;
  d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Orkestvereniging Amersfoort.
 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  3.1 Orkestvereniging Amersfoort zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
  3.2 Orkestvereniging Amersfoort zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 4. DERDEN
  4.1 Orkestvereniging Amersfoort zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt afgegeven of Orkestvereniging Amersfoort hiertoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
  5.1 Orkestvereniging Amersfoort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen met betrekking tot de privacy voor privépersonen kunnen hebben. Besluitvorming wordt uitsluitend door menselijk handelen uitgevoerd door het bestuur van Orkestvereniging Amersfoort.
 6. MINDERJARIGEN
  6.1 Orkestvereniging Amersfoort verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger en leggen uw uitdrukkelijke schriftelijk toestemming eveneens vast.
 7. BEWAARTERMIJN
  7.1 Orkestvereniging Amersfoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 8. COOKIES
  8.1 Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties op onze website orkestverenigingamersfoort.nl niet opnieuw hoeft uit te voeren. Onze website herkent de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Bepaalde cookies kunnen door derden worden gebruikt om onze website bezoeken te helpen analyseren. U kunt het cookie gebruik zelf aanpassen of verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.
 9. WEBSITES VAN ANDERE ORGANISATIES
  9.1 Orkestvereniging Amersfoort is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via links aan onze website gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.
 10. INFORMATIE
  10.1 Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan per brief of per email: Orkestvereniging Amersfoort
  Beverhoeve 13
  3831 TD Leusden
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  11.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.